Imieniny: Jana, Moniki i Wiktora
21 Maj 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Informacja dla pracodawców ubiegających się o zwrot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

27.06.2022

Wymagane dokumenty:

   1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

   2. Załączniki do wniosku ( oryginały bądź kserokopie dokumentów potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem):

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

- kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

- kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

- kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył:

a) naukę zawodu i zdał:

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

b) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami

- w przypadku składania wniosku przez spółkę kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania spółki (np. umowa spółki, pełnomocnictwo itp.) – jeśli tych danych nie można pozyskać z publicznych rejestrów;

- wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości albo oświadczenie o braku obowiązku sporządzania takich sprawozdań;

-  kopie umowy o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy przez młodocianego w czasie trwania nauki);

- oświadczenie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianych.

 - oświadczenie o otrzymaniu bądź nie otrzymaniu  pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis (OHP lub PUP)

 - oświadczenie o wartości poniesionych kosztów

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1)      w przypadku nauki zawodu do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

* W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 Prawa oświatowego, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego. wynosi do 10.000 zł. – dotyczy dofinansowania młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020;

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

 Opłata skarbowa: nie podlega opłatom

 Opłaty administracyjne: nie podlega opłatom

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami.

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wójt Gminy Potęgowo wraz z decyzją wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Potęgowie

ul. Kościuszki 5

76-230 Potęgowo

 

 

Tryb odwoławczy:

Pracodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Potęgowo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (art. 122 – t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.);

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r., Nr 2010 z późn. zm.);

    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r., poz.1626 z późn. zm.);

    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 743);

    Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013, nr 352, str.1);

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r., nr 53, poz. 311 z późn.zm.).

Inne informacje:

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Potęgowo.

2.  Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Do pobrania: 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...