Imieniny: Daniela, Bohdana i Julii
10 Grudzień 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Organizacje pozarządowe

1. Stowarzyszenie Sportowe Piłki Nożnej „Malczkowo – Łupawa”:

 • Prezes klubu: Adam Różański
 • Siedziba klubu: Malczkowo 17/2
 • Wybrane cele statutowe organizacji:
  - organizacja zawodów piłkarskich i uczestnictwo w rozgrywkach
  - rozwój piłki nożnej,
 • Aktualne rozgrywki: Słupska klasa A, Gr. II,

2. Stowarzyszenie Sportowe „GRAB – GRAPICE”:

 • Prezes Klubu: Kazimierz Połowienia
 • Siedziba klubu: Grapice 7/1
 • Wybrane cele statutowe klubu:
  - propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportu wśród młodzieży,
  - promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play,
  - organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych
 • Aktualne rozgrywki: klasa B okręg Słupski, Grupa I.

3. Klub Sportowy „KS POTĘGOWO”:

 • Prezes Klubu:  Kamil Gapski
 • Siedziba klubu: Potęgowo ul. Witosa 1/6
 • Wybrane cele statutowe klubu:
  - propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców gminy
  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych w tej dziedzinie,
  - drużyny : Junior F i Junior E
 • To klub sportowy utworzony dla dzieci w wieku 6 – 12 lat

4. Towarzystwo Sportowe "Pomorze Potęgowo”:

 • Prezes klubu: Stefan Zawisza
 • Siedziba klubu: Potęgowo ul. Kościuszki 1/3
 • Wybrane cele statutowe klubu:
  - organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,
  - upowszechnianie wiedzy o piłce nożnej, jej historii i tradycjach,
  - współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych.
 • Strona internetowa www.pomorzepotegowo.futbolowo.pl

5. Klub sportowy Judo Łupawa:

 • Prezes klubu: Jan Pesta
 • Dyscyplina sportowa: Judo
 • Siedziba klubu: Łupawa – świetlica wiejska
 • Wybrane cele statutowe organizacji:
  - krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
  - wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna oraz sport.
 • Aktualne rozgrywki: Zawody organizowane przez Polski Związek Judo
 • Członkowie klubu to dzieci i młodzież w wieku do 16 lat

6. Uczniowski Klub Sportowy „ORION”:

 • Prezes klubu: Izabela Kumpiń
 • Siedziba klubu: Zespół Szkół w Potęgowie
 • Wybrane cele statutowe organizacji:
  - organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
  - angażowanie uczniów do aktywności ruchowej i krzewienie zainteresowań sportowych,
  - organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach sportowych Gminy i regionu.
 • Aktualne rozgrywki: Liga szkolna, Powiatowa Olimpiada Młodzieży

7.  Uczniowski Klub Sportowy „ZEFIR”:

 • Prezes klubu: Tamara Kaśnicka
 • Siedziba klubu: Zespół Szkół w Potęgowie
 • Wybrane cele statutowe organizacji:
  - planowanie i organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
  - angażowanie i propagowanie różnych form aktywności,
  - wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport,
  - kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uczestnictwo w klubie.
 • Aktualne rozgrywki: Liga szkolna, Powiatowa  Olimpiada Młodzieży

8.  Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza”:

 • Prezes klubu: Ryszard Nosko
 • Siedziba klubu: Zespół Szkół w Łupawie
 • Wybrane cele statutowe organizacji:
  - organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.
 • Aktualne rozgrywki: Liga szkolna, Powiatowa  Olimpiada Młodzieży

9. Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”:

 • Prezes klubu: Kamil Gapski
 • Siedziba klubu: Skórowo 13a
 • Wybrane cele statutowe:
  - Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe sprzętowe szkoły,
  - prowadzenie działalności szkoleniowej – treningi i obozy szkoleniowe,
  - przygotowanie dzieci i zawodników do różnorodnych imprez sportowych, organizowanych na terenie całego kraju.

10. „Stowarzyszenie Samorządowe Inicjatyw Lokalnych”:

 • Przewodnicząca Zarządu: Renata Spławska
 • Siedziba: Potęgowo ul. Szkolna 7/3
 • Wybrane cele statutowe:
  - przeciwdziałanie patologiom społecznym utrudniającym rozwój lokalny,
  - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym integracji społecznej i kulturalnej,
  - ochrona i promocja zdrowia oraz rozwój kultury fizycznej i sportu,
  - promocja oraz popieranie ludzi i instytucji, mogących wpłynąć na poprawę wizerunku regionu bądź efektywnej poprawy jakości życia mieszkańców,
  - Stowarzyszenie prowadzi Klub Seniora.

11. Fundacja „Bocianie Gniazdo w Runowie”:

 • Prezes Zarządu Fundacji: Marta Rutkiewicz
 • Siedziba: Runowo 23
 • Wybrane cele statutowe:
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności popularyzacja i rozwój jeździectwa, w tym hipoterapii,
  - wspieranie rozwoju talentów i kariery dzieci, młodzieży i osób dorosłych uzdolnionych sportowo,
  - rozwój naukowo – techniczny,
  - wspieranie, upowszechnianie i rozwój oświaty i kultury, a w szczególności podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Strona internetowa fundacji: www.mistrzostwa.runowo.pl

12. Fundacja „Promyk solidarności”:

 • Prezes Zarządu : Artur Małek
 • Siedziba: Potęgowo ul. Pocztowa 9
 • Centrum Integracji Społecznej „PROMYK” Oddział w Potęgowie ul. Witosa 7
 • Wybrane cele statutowe:
  - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Strona internetowa fundacji: www.promyksolidarnosci.pl 

 

13. Stowarzyszenie Wiśta Wio i Przyjaciele:

 • Przewodnicząca Zarządu: Sabina Jakubczyk
 • Siedziba: Głuszynko 3
  • Wybrane cele statutowe:
   - tworzenie, upowszechnianie oraz popularyzowanie kultury muzycznej w kraju i zagranicą,
   - podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia,
   - społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży,
   - wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
   - upowszechnianie osiągnięć kultury regionu i kraju,
   - organizacja i udział w koncertach, przeglądach muzycznych.

 

14. Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy – „Dolina Łupawskich Megalitów”:

 • Prezes Zarządu: Bogusław Cyrny
  • Siedziba: Łupawa 22
  • Cele statutowe:
   - tworzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności,
   - wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
   - aktywizowanie lokalnej społeczności,
   - popularyzacja historii, turystyki, sportu i rekreacji z uwzględnieniem walorów jakie tworzą okoliczne atrakcje – megality, rzeka Łupawa, zabytki, ścieżki edukacyjno – przyrodnicze, szlaki turystyczne, jeziora.

15. „Stowarzyszenie Smak Przygody”:

 • Prezes Stowarzyszenia: Anna Gołębiowka-Rusak
 • Siedziba: Grąbkowo 25, 76-230 Potęgowo

Wybrane cele statutowe:

 • edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • promocja regionu i produktów lokalnych
 • krzewienie kultury fizycznej, krajoznawstwa i turystyki,
 • propagowanie dziedzictwa narodowego i lokalnego
 • promowanie działań artystycznych
 • integracja społeczna
 • ochrona praw człowieka
 • ochrona środowiska