Imieniny: Henryka, Jerzego i Arnolda
19 luty 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Informacja dla pracodawców ubiegających się o zwrot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

14.06.2018

Wymagane dokumenty:

   1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

   2. Załączniki do wniosku ( oryginały bądź kserokopie dokumentów potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem):

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

- kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

- kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

- kopie dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

- kopie świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

- kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;

- pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;

- wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości albo oświadczenie o braku obowiązku sporządzania takich sprawozdań;

-  kopie umowy o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy przez młodocianego w czasie trwania nauki).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1)      w przypadku nauki zawodu do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się                        w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

 Opłata skarbowa: nie podlega opłatom

 Opłaty administracyjne: nie podlega opłatom

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i wynagradzania.

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wójt Gminy Potęgowo wraz z decyzją wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Potęgowie

ul. Kościuszki 5

76-230 Potęgowo

 

Tryb odwoławczy:

Pracodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Potęgowo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (art. 122 – t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.);

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j Dz. U. z 2014 ., poz. 232 z późn. zm.);

    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017r., poz.1644);

    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 362);

    Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013, nr 352, str.1);

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r., nr 53, poz. 311 z późn.zm.).

Inne informacje:

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Potęgowo.

2.  Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Events of the day 23 luty 2019 (sobota)
Events of the day 24 luty 2019 (niedziela)
25
26
Events of the day 27 luty 2019 (środa)
28

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Noworoczne spotkanie choinkowe w Żochowie

Podsumowanie kadencji sołeckiej 2015 - 2018

Informacje i wsparcie dotyczące programu Czyste Powietrze

Budowa targowiska „Mój rynek” wraz z Centrum Promocji...

Bal karnawałowy przedszkolaków w Łupawie