Imieniny: Bogny i Brygidy
23 Lipiec 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

O Gminie

Gmina Potęgowo położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, we wschodniej części powiatu słupskiego, na wysoczyznach Damnickiej i Polanowskiej. Jej północno-wschodnią część zajmuje dolina rzeki Łeby, a część zachodnią w kierunku południkowym przecina dolina rzeki Łupawy.

Lokalizacja Gminy jest korzystna komunikacyjnie, ponieważ położona jest na jednym z najważniejszych szlaków transportowych północnej Polski, łączącej dwie największe aglomeracje portowe Szczecin i Gdynię, Niemcy z północną i północno –wschodnią Polską oraz Obwodem Kaliningradzkim i Litwą. Szlakiem tym, niemal równolegle przebiegają: droga krajowa nr 6 i zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia państwowego o relacji Gdynia –Szczecin. W miejscowości Potęgowo znajduje się dworzec kolejowy z bocznicą przeładunkową. Potęgowo oddalona jest ok. 40-60 km od turystycznych miejscowości wybrzeża Morza Bałtyckiego: Łeby, Ustki, Rowów, Kluk, Smołdzina. Również blisko jest do turystycznie atrakcyjnych obszarów Pojezierza Kaszubskiego, po ok. 50 km do Bytowa czy Sulęczyna.

Najstarsza wzmianka o Potęgowie pochodzi z roku 1428, jako folwarku majątku Darżewo należącego do rodu Puttkamerów. Przez wieki tereny te przechodziły w majątki rodów Grumbkowów, a następnie Boninów. W 1931 roku po śmierci Ernsta von Bonin większość majątku została rozparcelowana i zasiedlona, natomiast pozostałą częścią zarządzał Karl zum Winkel. W latach międzywojennych Potęgowo stało się ośrodkiem gospodarczym z dobrze rozwiniętym handlem, usługami i rzemiosłem. W literaturze spotyka się różne nazwy pierwotne wsi: Pottegaw (1523), Pottangow (1529), Pottenchow (1605).

Obecnie teren Gminy Potęgowo zajmuje 228,11 km 2powierzchni, 32 miejscowości skupione w 28 sołectwach, w których zameldowanych jest 7 045 osób (wg. stanu na 31.12.2014 r.) . Charakterystyczna cechą gminy jest dominacja krajobrazu rolniczego. Występują tu przede wszystkim użytki rolne, zajmujące ponad 2/3 obszaru gminy. Wśród nich zdecydowanie przeważają grunty orne, które stanowią ponad 80% gruntów rolnych. Lasy zajmują ok. 28% powierzchni gminy.

Na terenie gminy wstępują cenne obszary przyrodnicze w postaci form i obiektów ochrony przyrody są to: część Obszaru Chronionego Krajobrazu “Fragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka”, 43 użytki ekologiczne, rezerwat przyrody Grodzisko Runowo, 2 stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, 20 pomników przyrody. Przez teren gminy, wzdłuż doliny rzeki Łupawy, przebiega także obszar Natury 2000.

Gmina Potęgowo posiada znaczący potencjał środowiskowy do rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Potencjał ten już jest częściowo wykorzystywany. Są już dwie zabytkowe, ale wciąż funkcjonujące, elektrownie wodne, pochodząca z 1925 r. elektrownia w Łupawie oraz wybudowana w 1938 r. elektrownia wodna w Poganicach. W okolicach miejscowości Potęgowo i Darżyno znajduje się farma elektrowni wiatrowych.  W pobliżu istniejącej farmy wiatrowej znajduje się bioelektrownia bazująca na przetwarzaniu odpadów biologicznych.

Na uwagę zasługuje obecność średniej wielkości przedsiębiorstw zagranicznych, w tym NFM, Burthens, co może świadczyć o znaczącym potencjale inwestycyjnym gminy Potęgowo. Pośród działalności usługowych przeważają firmy handlowe, w tym przede wszystkim sklepy spożywcze oraz wielobranżowe. Ponadto zarejestrowane są firmy budowle i elektromontażowe, spedycyjne i transportowe, piekarnia i szereg innych placówek branżowych.

Profile działalności firm zarejestrowanych i funkcjonujących w gminie Potęgowo znamionuje etap odchodzenia od działalności przemysłowej na rzecz sektora usług. Dominuje działalność handlowa, usługi transportowe, budowlane i drobna działalność przetwórcza w przemyśle spożywczym (znane w regionie piekarnie i cukiernie, hodowla i obróbka ryb,). Zaznacza się również wzrost znaczenia branży hotelarsko-restauracyjnej, która rozwija się zwykle w odrestaurowanych dworkach, pałacach i innych obiektach zabytkowych. Restauracja „Nostalgia”, „Pałac Monbijou” czy „Pałac Pod Bocianim Gniazdem” to znane już w kraju obiekty, które przyciągają turystów do gminy.