Imieniny: Otylii, Juliusza i Łucji
13 Grudzień 2018

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Dla Mieszkańców

ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE

Od 2 stycznia 2017 r. rusza punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Potęgowo

 

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej prawnej

 

 Wójt Gminy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255), od 2 stycznia 2017 roku w Urzędzie Gminy Potęgowo -  pokój nr 4 jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna według następującego harmonogramu:

 

L.p.

Dni tygodnia

Godziny

1.

poniedziałek

14.00 – 18.00

2.

wtorek

  8.00 – 12.00

3.

środa

14.00 – 18.00

4.

czwartek

14.00 – 18.00

5.

piątek

  8.00 – 12.00

 

 

 

Pomoc prawna będzie świadczona przez radców prawnych z Zaborskiego Towarzystwa Naukowego 89-632 Brusy, ul. Dworcowa 18.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Potęgowo jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Słupski, zgodnie z wyżej cyt. ustawą.

 

 Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna: 

 

1)    Osobom, którym w okresie 12 m-cy  poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

2)    Osobom, które posiadają  ważną Kartę Dużej Rodziny,

3)    Kombatantom lub osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4)    Weteranom lub weteranom poszkodowanym,

5)    Osobom, które nie ukończyły 26 lat,

6)    Osobom, które ukończyły 65 lat,

7)    Osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

2)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Wymagane dokumenty

(przynajmniej jeden z wymienionych)

1)    oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej,

2)    ważna Karta Dużej Rodziny,

3)    zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4)    ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego,

5)    dokument stwierdzający tożsamość,

6)    pisemne oświadczenie, że zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (klęska żywiołowa, katastrofa naturalna lub awaria techniczna), skutkująca znalezienie się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty,

7)    pisemne oświadczenie od osoby której przyznane zostało świadczenie  z pomocy społecznej, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

8)    pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w punktach 1- 5.

Osoby zgłaszające się o udzielenie pomocy prawnej proszone są o zabranie ze sobą dokumentów dotyczących danej sprawy.


O G Ł O S Z E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zaprasza na spotkania
Punktu Konsultacyjnego

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

 Punkt Konsultacyjny udziela bezpłatnych porad i pomocy w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień,
  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego. Jednocześnie informujemy, iż udzielane porady są całkowicie nieodpłatne dla mieszkańców Gminy Potęgowo,
a zgłaszające się osoby mogą liczyć na fachową pomoc i pełną dyskrecję. Porad udziela Pani Małgorzata Wróblewska,
specjalista terapii uzależnień od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Zapraszamy na spotkania:

11 sierpnia 2016r. od 1230 do 1500- w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie

18 sierpnia 2016r.  od 1230  do 1500 -w świetlicy wiejskiej w Łupawie

Możliwość umówienia spotkania za pośrednictwem Komisji pod nr tel. 59/8115072 oraz pracowników GOPS  pod nr 59/8115114 wew.39


 

Wójt Gminy Potęgowo ogłasza I Gminny Konkurs Fotograficzny "Gmina Potęgowo w obiektywie"

Konkurs podzielony jest na IV etapy: ,,Wiosna’’, ,,Lato’’, ,,Jesień”, „Zima” i trwa do 20 marca 2017r.

 W każdym etapie przewiduje się II kategorie:     
I.    „Piękno przyrody i krajobrazu w gminie Potęgowo”
II.    „Obiekty i zabytki gminy Potęgowo”.

Do wygrania atrakcyjne nagrody: tablet, statyw fotograficzny, pendrive, a nawet 1000 zł!

Zapraszamy do udziału!

Poniżej sczegółowe zasady konkursu

Konkurs fotograficzny 2016

 


 Program „Rodzina 500+”

 ”

Od dnia 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie są przyjmowane wnioski  w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach ustawy z dnia
11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz.U. z 2016r. poz. 195).

 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie przyjmują  interesantów  w sprawach świadczeń wychowawczych w pok. nr 11   i  pok. nr 13, w dniach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8.00-15.00,
  • środa w godzinach od 7.30. do 17.30.

 Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można również składać drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz bankowości elektronicznej. Korzystając z portalu emp@tia, należy po wejściu na stronę empatia.mpips.gov.pl  utworzyć własne konto, a po zalogowaniu wybrać wniosek i go wypełnić, a następnie wysłać drogą elektroniczną. W tym przypadku konieczne będzie posiadanie tzw. profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 Formularze wniosków  wraz z załącznikami są dostępne do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13 oraz w Urzędzie Gminy w Potęgowie, ul. Kościuszki 5, pok. nr 13 i pok. nr 15.

 Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r.
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał  trzy miesiące na wydanie decyzji administracyjnej i wypłatę świadczenia.

W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w  którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko przysługuje bez dodatkowych warunków, natomiast na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Rokiem kalendarzowym, z  którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od  1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r., jest rok 2014, z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Jeśli występujemy o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musimy dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów. W takim przypadku świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

 Szczegóły dotyczące realizacji ustawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie www.gopspotegowo.pl  (zakładka Świadczenia wychowawcze), natomiast ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można pobrać Informator 500+: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/


 Profil zaufany. Twój bezpłatny klucz do e-administracji

PUNKT POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH  ZNAJDUJE SIĘ W :     
 
Urzędzie Gminy Potęgowo
Ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo
I piętro, pokój nr 18

Profil zaufany- łatwiej, szybciej i za darmo.
Profil zaufany jest formą elektronicznego podpisu. Dzięki niemu możemy załatwić sprawy urzędu elektronicznie: 24 godziny na dobę bez wychodzenia z domu czy z pracy, z dowolnego miejsca w UE, bez dostarczenia dodatkowych dokumentów papierowych.
Założenie i korzystanie z profilu zaufanego jest całkowicie bezpłatne.
Jak założyć profil zaufany ?
1.    Załóż konto na portalu www.epuap.gov.pl.
2.    Złóż wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
3.    Potwierdź swój profil zaufany w jednym z  Punktów Potwierdzających Profil Zaufany.


Karta Dużej Rodziny - wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Zapraszamy rodziny wielodzietne do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie.
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta ułatwia rodzinom wielodzietnym dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania karty oraz dokładny wykaz zniżek znajdują się na stronie internetowej rodzina.gov.pl.


Kontynujemy lokalny transport publiczny na terenie gminy

Informujemy, iż kontynuujemy lokalny transport publiczny na terenie Gminy Potęgowo. Linia autobusowa działa jak dotychczas w każdy wtorek i piątek.

Rozkłady jazdy pozostają bez zmian i obowiązują do dnia 30 czerwca 2016r.

Przewoźnikiem wykonującym usługę na terenie naszej gminy jest: Przewóz Osób Autobusem Mirosław Daszkiewicz.

Ceny biletów: na dzień dzisiejszy kształtują się na poziomie od 3,00 do 6,00 złotych.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
Events of the day 6 Grudzień 2018 (czwartek)
7
8
9
10
11
12
13
Events of the day 14 Grudzień 2018 (piątek)
15
16
17
18
19
20
Events of the day 21 Grudzień 2018 (piątek)
22
23
Events of the day 24 Grudzień 2018 (poniedziałek)
Events of the day 25 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 26 Grudzień 2018 (środa)
27
28
29
30
Events of the day 31 Grudzień 2018 (poniedziałek)

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie