Name-day: Klary, Romana and Edyty
09 August 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Informacja dla pracodawców ubiegających się o zwrot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

27.06.2022

Wymagane dokumenty:

   1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

   2. Załączniki do wniosku ( oryginały bądź kserokopie dokumentów potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem):

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

- kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

- kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

- kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył:

a) naukę zawodu i zdał:

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

b) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami

- kopie świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- w przypadku składania wniosku przez spółkę kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania spółki (np. umowa spółki, pełnomocnictwo itp.) – jeśli tych danych nie można pozyskać z publicznych rejestrów;

- wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości albo oświadczenie o braku obowiązku sporządzania takich sprawozdań;

-  kopie umowy o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy przez młodocianego w czasie trwania nauki);

- oświadczenie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianych.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1)      w przypadku nauki zawodu do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

* W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 Prawa oświatowego, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego. wynosi do 10.000 zł. – dotyczy dofinansowania młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020;

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

 Opłata skarbowa: nie podlega opłatom

 Opłaty administracyjne: nie podlega opłatom

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami.

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wójt Gminy Potęgowo wraz z decyzją wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Potęgowie

ul. Kościuszki 5

76-230 Potęgowo

 

 

Tryb odwoławczy:

Pracodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Potęgowo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (art. 122 – t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.);

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r., Nr 2010 z późn. zm.);

    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r., poz.1626 z późn. zm.);

    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 743);

    Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013, nr 352, str.1);

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r., nr 53, poz. 311 z późn.zm.).

Inne informacje:

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Potęgowo.

2.  Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Do pobrania: 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Pożegnanie Sekretarza Gminy Potęgowo

Wkrótce rozbudowa sieci wodociągowej "Za torami"...

Wkrótce rozbudowa sieci wodociągowej "Za torami"...

Integracja grupy wsparcia opiekunów osób z...

Festyn rybny w Gminie Potęgowo 2022

Już wkrótce nowy ciągnik dla Zakładu usług Publicznych w...