Name-day: Bogny and Brygidy
23 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Organizacje pozarządowe

1. Towarzystwo Sportowe "Pomorze Potęgowo”:

 • Prezes: Wiesław Piechna
 • Siedziba klubu: ul. Racławicka 20, 76-230 Potęgowo
 • Wybrane cele statutowe klubu:

- podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
- organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
- upowszechnianie wiedzy o piłce nożnej, jej historii i tradycjach oraz kształtowanie zasad etyki piłkarskiej;
- współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych.

 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza”:

 • Prezes: Bogusław Cyrny
 • Siedziba klubu: Łupawa 22, 76-242 Łupawa
 • Wybrane cele statutowe organizacji:

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu;

- angażowanie wszystkich członków, w tym także osób pełnoletnich ze szczególnym uwzględnieniem uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
- organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.

 • Aktualne rozgrywki: Liga szkolna, Powiatowa  Olimpiada Młodzieży

 

3.  Fundacja „Bocianie Gniazdo w Runowie”:

 • Prezes: Marta Rutkiewicz
 • Siedziba: Runowo 23, 76-230 Potęgowo
 • Wybrane cele statutowe:
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności popularyzacja, upowszechnianie, organizowanie i rozwój jeździectwa, w tym hipoterapii, rekreacji i sportu;
  - wspieranie rozwoju talentów i kariery dzieci, młodzieży i osób dorosłych uzdolnionych sportowo;
  - rozwój naukowo – techniczny;
  - wspieranie, upowszechnianie i rozwój oświaty i kultury, a w szczególności podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Strona internetowa fundacji: https://fundacja.runowo.pl/ 

 

4. Stowarzyszenie Wiśta Wio i Przyjaciele:

 • Przewodnicząca: Sabina Modrzejewska
 • Siedziba: Głuszynko 3, 76-230 Potęgowo
 • Wybrane cele statutowe:
  - tworzenie, upowszechnianie oraz popularyzowanie kultury muzycznej w kraju i zagranicą;
  - podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia;
  - społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży;
  - wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
  - upowszechnianie osiągnięć kultury regionu i kraju;
  - organizacja i udział w koncertach, przeglądach muzycznych.

 

 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy – „Dolina Łupawskich Megalitów”:

 • Prezes: Bogusław Cyrny
 • Siedziba: Łupawa 22, 76-242 Łupawa
 • Cele statutowe:
  - prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności;
  - wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
  - aktywizowanie lokalnej społeczności;
  - popularyzacja historii, turystyki, sportu i rekreacji z uwzględnieniem walorów jakie tworzą okoliczne atrakcje – megality, rzeka Łupawa, zabytki, ścieżki edukacyjno – przyrodnicze, szlaki turystyczne, jeziora.

 

6. Stowarzyszenie Seniorów Potęgowo:

 • Przewodnicząca: Krystyna Kluska
 • Siedziba: ul. Kościuszki 1/2, 76-230 Potęgowo

Wybrane cele statutowe:

 • rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń wśród osób starszych;
 • promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia osób starszych;
 • integracja seniorów ze środowiskiem lokalnym;
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanym.

 

 

7. „Stowarzyszenie Smak Przygody”:

 • Prezes: Anna Gołębiowska-Rusak
 • Siedziba: Grąbkowo 25, 76-230 Potęgowo

Wybrane cele statutowe:

 • promocja regionu i produktów lokalnych;
 • krzewienie kultury fizycznej, krajoznawstwa i turystyki;
 • propagowanie dziedzictwa narodowego i lokalnego;
 • promowanie działań artystycznych;
 • integracja społeczna;
 • ochrona praw człowieka;
 • ochrona środowiska.

 

8. „Fundacja Akademia Zdrowia i Rozwoju”:

 • Prezes: Anna Gołębiowska-Rusak
 • Siedziba: ul. Staromiejska 14A/3, 84-300 Lębork

Wybrane cele statutowe:

 • propagowanie zdrowego stylu życia, a zwłaszcza zdrowego odżywiania (zdrowej żywności) i ruchu wśród wszystkich grup społecznych oraz poszanowanie dla natury;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i zagrożeniom cywilizacyjnym wszystkich grup społecznych;
 • wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszelkich formach poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych, życiowych i społecznych, rozwój osobisty oraz wyrównanie szans i wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej;
 • wspieranie edukacji, oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, promowanie i wspieranie działań podnoszących znaczenie wysokiej jakości edukacji dla kariery życiowej dzieci, działanie na rzecz ochrony praw dziecka, tworzenie możliwie najlepszych warunków opieki i rozwoju dla dzieci we współpracy z rodzicami, nauczycielami, władzami lokalnymi, instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę, wychowanie i edukację oraz organizacjami pozarządowymi.

9. Koło Gospodyń Wiejskich Polanki w Karżnicy:

 • Przewodnicząca: Gabriela Szeel
 • Siedziba: Karżnica 3/2, 76-230 Potęgowo

Wybrane cele statutowe:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

10. Fundacja „INICJATYWA”:

 • Prezes: Artur Gwóźdź
 • Siedziba: ul. Dworcowa 19/2, 76-230 Potęgowo

Wybrane cele statutowe:

 • zadania z zakresu kultury fizycznej, takie jak: propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i  młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;
 • zadania z zakresu integracji społecznej, takie jak: integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, organizacja wycieczek integracyjnych i krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, a także organizacja czasu wolnego rodziny, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodziców małych dzieci, rodzin niepełnych oraz rodzin z problemem niepełnosprawności.

11. Klub Karate Shotokan w Lęborku:

 • Prezes: Piotr Pobłocki
 • Siedziba: ul. Piotra Wysockiego 4/24, 84-300 Lębork

Wybrane cele statutowe:

 • prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej;
 • upowszechnianie kultury, filozofii i sztuki walki dalekiego wschodu oraz umacnianie więzi teorii z praktyką w dziedzinie karate;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie;
 • wymiana doświadczeń sportowych.

Strona internetowa: http://karatelebork.pl/  

 

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Łupawie:

 • Prezes: Bogdan Chwal
 • Siedziba: Łupawa 19a, 76-242 Łupawa

Wybrane cele statutowe:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami;
 • udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń;
 • informowanie ludności o zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
 • rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród członków OSP, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.

 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Potęgowie:

 • Prezes: Marcin Drużba
 • Siedziba: ul. Pocztowa 2, 76-230 Potęgowo

Wybrane cele statutowe:

 • prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami;
 • branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń;
 •  informowanie ludności o możliwych zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
 • rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;