Imieniny: Krystyny, Małgorzaty i Moniki
18 Styczeń 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Rekrutacja 2020/21 - formularze

Wnioski należy składać w sekretariatach placówek.

Szkoła Podstawowa w Potęgowie + oddział przedszkolny

Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I i przyjęciu do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30 lub pobrać tutaj:

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach. Uwaga! Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I składaja tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2019/2020 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania w oddziale przedszkolnym i wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30 lub pobrać tutaj:

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach. Uwaga! Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składaja tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2019/2020 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Szkoła Podstawowa w Łupawie + oddział przedszkolny

Przedszkole w Potęgowie

Szkoła Podstawowa w Skórowie + oddział przedszkolny

 


 

INFORMACJA - Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych 2020/2021

Informacje dot. rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W terminie od 03.02.2020r. do 11.02.2020r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu - w roku szkolnym 2020/2021.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  1. niepełnosprawność kandydata;
  2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
  5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

14 grudnia 2018 r. Rada Gminy Potęgowo podjęła uchwałę Nr III/20/20178 w sprawie określenia kryteriów naboru  do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Potęgowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria są następujące:

l.p.

                       Kryteria

  Liczba punktów

               Dokumenty niezbędne

                   do potwierdzania

                         kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata w danym roku szkolnym jest wychowankiem danego przedszkola lub aplikuje w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola

        2 pkt

oświadczenie rodzica, złożone                       z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

2.

Aktywność zawodowa rodziców.

oboje rodzice pracują  (wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują w systemie stacjonarnym, w tym rodzic samotnie wychowujący)

        4 pkt

oświadczenie rodziców, złożone                     z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

3.

Aktywność zawodowa rodziców:

jedno z rodziców pracuje

(wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiuje w systemie stacjonarnym)

        3 pkt

oświadczenie rodzica, złożone                      z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

4.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu przekraczająca 5 godzin

za każdą dodatkową godzinę 3 pkt

 

wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 z dnia 28.01.2020r. Wójta Gminy Potęgowo ustalono następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola w Potęgowie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Skórowie, Szkole Podstawowej w Łupawie i Szkole Podstawowej w Potęgowie na rok szkolny 2020/2021:

 Lp.

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1

składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym

 od 03.02.2020r.

do 11.02.2020r.

--

 2

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 17.02.2020 r.

do 02.03.2020 r.

 od 15.04.2020r.

do 24.04.2020r.

 3

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 03.03.2020r.

do 04.03.2020r.

 od 04.05.2020r.

do 05.05.2020r.

 

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

05.03.2020r.

06.05.2020r.

 5

potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, 

od 06.03.2020r.

do 13.03.2020r.

od 07.05.2020r.

do 15.05.2020r.

 6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

18.03.2020r.

 20.05.2020r.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 03.02.2020 r. do 11.02.2020 r.

Terminy rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo określa Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28.01.2020r.                         w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo na rok szkolny 2020/2021 mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin   w postępowaniu uzupełniającym

 

1

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 17.02.2020 r.                  do 02.03.2020 r.

 

od 15.04.2020r.               do 24.04.2020r.

 

 

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 

od 03.03.2020r.                do 04.03.2020r.

 

od 04.05.2020r.                do 05.05.2020r.

 

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

05.03.2020r

 

06.05.2020r.

 

4

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 06.03.2020r.               do 13.03.2020r.

od 07.05.2020r.                 do 15.05.2020r.

 

5

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

18.03.2020r.

 

20.05.2020r.

14 grudnia 2018 r. Rada Gminy Potęgowo podjęła uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.

Kryteria są następujące:    

1)      rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 3 punkty,

2)     kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczęszczał do oddziału przedszkolnego, bądź przedszkola w tej miejscowości, w której znajduje się szkoła – 5 punktów,

3)     kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 4 punkty,

4)     w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność– 3 punkty,

5)     przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 5 punktów.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Nowy budynek przedszkola i żłobka w Potęgowie jeszcze w tym...

Remont świetlicy w Żochowie – podpisana umowa

Dostawa książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Sieć wodociągowa w Potęgowie "Za torami"

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej w...

Asystent rodziny – rozstrzygnięcie konkursu GOPS