Name-day: Brunona, Jana and Andrzeja
12 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

15.06.2024

14 czerwca 2024r. odbyła się III  sesja Rady Gminy Potęgowo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, którą rozpoczęto uroczyste obchody Dni Gminy Potęgowo. Na sesji udzielono Wójtowi Gminy Potęgowo Dawidowi Litwinowi absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas sesji absolutoryjnej Rada rozpatrzyła Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Następnie Radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania. W dalszej części obrad nastąpiło przedstawienie przez panią Skarbnik Dorotę Majchrzak sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2023.

Najważniejsze informacje na temat budżetu w 2023 r.:

  • dochody wykonano w wysokości  58 139 222,16 zł, tj. 93,14% planu, w tym dochody bieżące 46 812 812,04 zł, dochody majątkowe 11 326 410,12 zł;
  • wydatki wykonano w wysokości 65 715 405,51 zł, tj. 89,25 % planu (w tym wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) 18 643 388,53 zł, wydatki bieżące 47 072 016,98 zł);
  • deficyt budżetu wyniósł 7 576 183,35 zł;
  • dług publiczny 38 282 924,62 zł;
  • stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności Gminy 3 032 788,15 zł.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Piętnastu obecnych Radnych Gminy Potęgowo jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023. To duży sukces i satysfakcja dla Wójta i jego zespołu. Wójt Dawid Litwin podziękował za udzielone poparcie radnym, pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę, podkreślił, iż wiele dokonaliśmy i zmieniliśmy Gminę, nie bojąc się odważnych inwestycji. Przewodniczący Rady Waldemar Zientarski złożył Wójtowi gratulacje, dziękując również wszystkim za owocną współpracę na rzecz lokalnej społeczności.

Poza tym na sesji podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2024 rok.
  2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2024- 2037.
  3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Darżyńskiej w Potęgowie oraz działek nr 4/11 obręb Potęgowo, 37/2 obręb Nieckowo, 40 i 11/15 obręb Grapice, w gminie Potęgowo dla terenów położonych przy ulicy Darżyńskiej w Potęgowie oraz działek nr 4/11 obręb Potęgowo, 37/2 obręb Nieckowo, 40 i 11/15 obręb Grapice, w gminie Potęgowo:

Gośćmi na sesji byli przedstawiciele gmin partnerskich Lipnicy, Wasilkowa, Ustrzyk Dolnych i Kańczugi, którzy zostali zaproszeni na obchody Dni Gminy Potęgowo. Bardzo nam miło, że po raz kolejny zaszczycili nas swoja obecnością. Przybyli goście również przyłączyli się do gratulacji i życzeń.

K. Kozioł

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Potęgowo – edycja 2023

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.