Name-day: Jarosława, Konrada and Bartosza
21 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POTĘGOWO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu obrębu Karżnica obejmującego rolniczą przestrzeń produkcyjną, w

03.04.2024

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POTĘGOWO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz Uchwały nr LXIII/583/2023 Rady Gminy Potęgowo, z dnia 25 maja 2023 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Karżnica obejmującego rolniczą przestrzeń produkcyjną, w gminie Potęgowo,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Karżnica obejmującego rolniczą przestrzeń produkcyjną, w gminie Potęgowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 10 kwietnia 2024 r. do 2 maja 2024 r.

w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pok. 28, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 7:30-16:30, wtorek, środa, czwartek: 7:30-15:30; piątek: 7:30-14:30.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępna będzie również w wersji elektronicznej na stronie www.voxly.pl oraz na BIPie Urzędu Gminy Potęgowo - bip.potegowo.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać pisemnie do Wójta Gminy Potęgowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) uwagi do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres gp@potegowo.pl lub formularza dostępnego na stronie www.voxly.pl. Wnoszący uwagi zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, w Sali konferencyjnej o godz.:15:30

Transmisja z dyskusji publicznej z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w jej trakcie odbędzie się w formie telekonferencji za pośrednictwem platformy www.voxly.pl. Na dyskusji można stawić się osobiście lub skorzystać z możliwości udziału za pośrednictwem Internetu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Karżnica obejmującego rolniczą przestrzeń produkcyjną, w gminie Potęgowo oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2024 r.do Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo.  

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa