Name-day: Bogny and Brygidy
23 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LXXIV sesja Rady Gminy Potęgowo

18.03.2024

W dniu 15 marca 2024 r. odbyła się LXXIV Sesję Rady Gminy Potęgowo, ostatnia przed wyborami samorządowymi.

Sesję tradycyjnie otworzył Przewodniczący rady Gminy Waldemar Zientarski. Następnie Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin wraz z Zastępcą Anną Boniecką przedstawili informację z działalności międzysesyjnej.

Przed przystąpieniem do podejmowania uchwal zostały przedstawione następujące informacje:

- Informacja na temat stanu przygotowań do budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły w Skórowie w 2024 roku – Katarzyna Kozioł Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych

- Raport monitorujący Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Potęgowo na lata 201-2025, za rok 2023 – Dorota Malek Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo

- Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Katarzyna Kozioł Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXX/648/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  2. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXX/649/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  3. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Potęgowo na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  4. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potęgowo w 2024 roku.
  5. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Potęgowo.
  6. w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo.
  7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2024 rok.
  8. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2024- 2037.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad zgłoszone zostały wolne wnioski i interpelacje i obrady zostały zamknięte.

Szczegóły z obrad dostępne niebawem w protokole.

 

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Wymiana źródeł ciepła w dwóch obiektach gminnych

Umowa na przebudowę boiska w Potęgowie

Zaczynamu drugi etap przebudowy drogi w Żochowie - umowa...

Modernizacja ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...