Name-day: Bogny and Brygidy
23 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze w Gminie Potęgowo

01.02.2024

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie realizuje nową formę wsparcia, jaką są sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Usługi te kierowane są głównie do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą również być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi sąsiedzkie organizowane są w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia i obejmują pomoc w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Odpłatność za przyznane  usługi ponoszą osoby, których dochód przekracza kwoty kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.  776 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub  600 zł  na osobę w rodzinie.

Usługi sąsiedzkie przyznaje się w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin miesięcznie. Wymiar i zakres usług dostosowuje się do indywidualnych potrzeb osoby wymagającej tej formy wsparcia.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze może wykonywać osoba zamieszkująca w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi, spełniająca jednocześnie poniższe wymagania:

  1. jest pełnoletnia;
  2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  5. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
  6. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  7. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Podstawą współpracy z osobami świadczącymi usługi sąsiedzkie jest umowa zlecenie finansowana ze środków będących w dyspozycji ośrodka pomocy społecznej na ten cel.

Szczegółowe  warunki przyznawania i odpłatności za  usługi sąsiedzkie, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania usług określa uchwała  Nr LXXI/660/2023 Rady Gminy Potęgowo  z dnia 11.01.2024r.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, osobiście lub telefonicznie – tel. 59/8115114.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Wymiana źródeł ciepła w dwóch obiektach gminnych

Umowa na przebudowę boiska w Potęgowie

Zaczynamu drugi etap przebudowy drogi w Żochowie - umowa...

Modernizacja ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...