Name-day: Bogny and Brygidy
23 July 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Karżnica, Żochowo , Malczkówko, Rzechcino oraz Czerwieniec w gminie Potęgowo.

05.09.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Potęgowo

 

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Potęgowo następujących uchwał:

  • uchwały nr LXVI/612/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rzechcino, w gminie Potęgowo,
  • uchwały nr LXVI/611/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czerwieniec, w gminie Potęgowo,
    • uchwały nr LXVI/610/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Karżnica, Malczkówko oraz Żochowo, w gminie Potęgowo.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: sekretariat@potegowo.pl.

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tych planach rozwiązaniami, odbędzie się w dniach:

  • dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rzechcino, gmina Potęgowo, w dniu 21.09.2023 r. o godz. 13:00;
  • dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czerwieniec, gmina Potęgowo, w dniu 21.09.2023 r. o godz. 14:00;
  • dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Karżnica, Malczkówko oraz Żochowo, gmina Potęgowo, w dniu 21.09.2023 r. o godz. 15:00.

Dyskusje odbędą się zarówno w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo,jak i w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie online za pomocą platformy Microsoft Teams. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP (w zakładce Ogłoszenia, Obwieszczenia-Planowanie i zagospodarowanie), pod adresem: https://bip.potegowo.pl/m,929,planowanie-i-zagospodarowanie.html.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektów planów miejscowych można składać w terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

1)     w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo,

2)     ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo,

3)     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@potegowo.pl.

 

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Potęgowo. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Potęgowo dostępna jest na stronie BIP tut. Urzędu https://bip.potegowo.pl/a,20778,informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-urzad-gminy-potegowo.html

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Wymiana źródeł ciepła w dwóch obiektach gminnych

Umowa na przebudowę boiska w Potęgowie

Zaczynamu drugi etap przebudowy drogi w Żochowie - umowa...

Modernizacja ulicy Darżyńskiej w Potęgowie

Przebudowa i rozbudowa Szkoły w Skórowie

Zagospodarowanie terenu przy SP w Łupawie oraz leśnej...