Name-day: Marka, Wiktoryny and Zenona
29 March 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Pamiętaj o umowie na wywóz nieczystości ciekłych

Szambowóz
17.03.2023

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi!

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Potęgowo.

Informujemy, że Wójt Gminy Potęgowo ma obowiązek kontrolować posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (faktur, rachunków).

Za brak podpisanej umowy lub brak dowodów za wywóz nieczystości ciekłych właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  • Zgodnie z art. 13 ust. 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo właściciele nieruchomości mają obowiązek wywozić nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do ich gromadzenia, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomościach, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. regulaminu, w przypadku nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, częstotliwość opróżniania powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Ponadto informujemy, że firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie szamb przesyłają do Urzędu sprawozdania kwartalne, w których znajduje się wykaz nieruchomości, z których dokonano odbioru nieczystości. Przypominamy również, że jeśli przy danej posesji wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do kanalizacji. Jedynym wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia dot. posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego NIEZWŁOCZNIE!

W związku z powyższym Urząd Gminy Potęgowo w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Kontrola będzie polegać na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu w celu przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczenia opłaty za tę usługę (faktury, rachunki). Posiadane dowody muszą potwierdzać regularność wywozu z szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie