Name-day: Brygidy, Emila and Igi
01 February 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu i termin płatności I raty do 31 stycznia

23.01.2023

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok oraz  dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłaty kształtują się następująco:

 1. Podstawowa
  a) 525 zł,- na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  b) 525 zł,-na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  c) 2.100 zł,- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 , przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży , w którym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:
  a) 37 500 zł,- dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  b) 37 500 zł,- dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  c) 77 000 zł,- dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, w których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.
 4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na rachunek tutejszego urzędu potwierdzonej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub przelew.
 5. Warunkiem potwierdzenia sprzedaży wyrobów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2,
 2. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5, powiększonej o 30% tej opłaty,
 3. zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia             (art. 18 ust. 13).
W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie                3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Potęgowo ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo – rachunek bankowy w Banku Millennium: 052 1160 2202 0000 0005 0591 8430
Bliższych informacji na powyższy temat udziela Anna Moczulska tel. 59 841 69 49, ewid-gosp@potegowo.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. Z 2021 r. poz. 1119 z późniejszymi zmianami).

Do pobrania:

 1. Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Zakończona budowa świetlicy w Głuszynie

Uchwalony budżet Gminy Potęgowo na rok 2023

Rusza przebudowa kolejnych trzech dróg w Gminie Potęgowo

VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Potęgowo