Imieniny: Aliny, Anety i Justyny
16 Czerwiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Nabór kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

10.04.2019

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ustala się następujące obszary działania organizacji, w zakresie których można kandydować do Rady:

1)      pomoc i integracja społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

2)      edukacja;

3)      kultura fizyczna;

4)      kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5)      turystyka, krajoznawstwo, ekologia, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;

6)      wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój postaw proobywatelskich i prospołecznych oraz działalność na rzecz organizacji;

7)      rozwój regionalny i przestrzenny oraz przedsiębiorczość i innowacje;

8)      promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (w tym w obszarze ekonomii społecznej);

9)      ochrona i promocja zdrowia.

Zgodnie z Uchwałą Nr 382/134/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego1, zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez  wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia  kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

1)       osobiście  w  Kancelarii  Ogólnej  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa    Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;

2)       za  pośrednictwem poczty  (decyduje  data wpływu  do  Urzędu)  na  adres  Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem:

„ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

  1. imienne rekomendacje  dla  kandydata  pochodzące  od  co  najmniej  10  innych organizacji w związku z kandydowaniem  do  Rady,  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  Załączniku  nr  3 do  Trybu  powoływania  członków  Pomorskiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  (dostępny w plikach do pobrania);
  2. oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019 (dostępny w plikach do pobrania).

Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ciągu 10 dni  kalendarzowych  od  upływu  terminu  zgłaszania  kandydatów  na  członków  Rady, po weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszeń, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronach www.ngo.pl, www.rops.pomorskie.eu  zaprezentowana zostanie lista kandydatów oraz zaproszenie do głosowania.

Jednocześnie informujemy, że Departamentem UMWP odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Kowalczys, tel. 58 32 68 890, e-mail: a.kowalczys@pomorskie.eu

Informacji udziela: Jarosław Rutkowski, tel. 58 32 68 894, e-mail: j.rutkowski@pomorskie.eu

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events of the day 25 czerwiec 2019 (wtorek)
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Ostatnio dodane galerie

Biegi podczas XV Festynu Rodzinnego w Łupawie

Wolontariusze z Indii, Azerbejdżanu i Włoch z wizytą w...

Pobijamy rekord w czytaniu książek ! Ogólnopolska akcja ,,...

Ponad 260 uczestników VII Rodzinnego Biegu Po Zdrowie w...

Rekordowa publiczność na Dniach Gminy Potęgowo 2019