Imieniny: Magdaleny, Mileny i Józefa
22 Lipiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

III sesja Rady Gminy Potęgowo

14.12.2018

W dniu 14 grudnia 2018 odbyła się III  Sesja Rady Gminy Potęgowo. Obecnych było 14 na 15 radnych.

Po przyjęciu spraw regulaminowych oraz przedstawieniu przez Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina informacji z działalności międzysesyjnej nastąpiło podziękowanie za wieloletnią służbę dla sołtysa Czerwieńca Stefana Semaka, który ze względów osobistych nie może być już dłużej sołtysem. Podziękowanie złożone przez Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina i Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Zientarskiego było wyjątkowe, gdyż pan Stefan był sołtysem od 1995 r.  Pan Semak obiecał, iż będzie służył radą i pomocą nowemu sołtysowi.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
 2. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Potęgowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik..
 4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019.
 6. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Potęgowo.
 7. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Potęgowo „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
 10. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2018 rok.
 11. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2018-2034.
 12. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2019-2034.
 13. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Potęgowo na 2019 rok.

 

Na sesji zostały podjęte bardzo ważne decyzje dotyczące systemu gospodarowania odpadami, gdyż zaistniała konieczność ustalenia nowej, wyższej opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców. Zarówno radni, jak i Wójt nie wyrażają zadowolenia z takiego obrotu spraw, jednak podwyżki są zauważalne we wszystkich gminach i niestety nieuniknione. Najważniejsza wiadomość dla mieszkańców to taka, że nowe stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (wysokość opłaty stanowi iloczyn nowej stawki i ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących daną nieruchomość) wynosić będą od 1 stycznia 2019:

13,20 zł za osobę przy segregacji odpadów

20,00 zł za osobę przy braku segregacji.

Pozostałe stawki szczegółowo w treści uchwały.

 

Była to bardzo ważna sesja, gdyż uchwalono na niej  budżet na rok 2019. Jego podstawowe założenia to: dochody na poziomie 35.452.392 zł, wydatki na poziomie 36.467.041 zł, deficyt na poziomie 1.314.649 zł.  Uchwałę przedstawiła pani skarbnik Małgorzata Dąbrowska, która odczytała również pozytywną opinię Regionalne Izby Obrachunkowej dla przedłożonego projektu budżetu.

W formie uchwały został też przyjęty apel Wójta Gminy Potęgowo do Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie znacznego wzrostu cen energii, pomimo obietnic pana Premiera, iż energia nie będzie droższa. Podwyżki te, nawet rzędu 48%, uderzają w samorządy, które ponoszą ogromne koszty na funkcjonowanie obiektów gminnych oraz oświetlenie ulic.

Sesję zakończono tradycyjnie wolnymi wnioskami i zapytaniami.

K.Kozioł

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
Events of the day 6 Grudzień 2018 (czwartek)
7
8
9
10
11
12
13
Events of the day 14 Grudzień 2018 (piątek)
15
16
17
18
19
20
Events of the day 21 Grudzień 2018 (piątek)
22
23
Events of the day 24 Grudzień 2018 (poniedziałek)
Events of the day 25 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 26 Grudzień 2018 (środa)
27
Events of the day 28 Grudzień 2018 (piątek)
29
30
Events of the day 31 Grudzień 2018 (poniedziałek)

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Gmina Potęgowo nagrodzona za działania senioralne....

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Grąbkowo - Runowo

Partnerstwo Gminy Potęgowo z Miastem i Gminą Radków

X sesja Rady Gminy Potęgowo. Absolutorium dla Wójta

Wyjazd uczniów SP w Potęgowie do Karlskrony

Biegi podczas XV Festynu Rodzinnego w Łupawie