Name-day: Filipa, Daniela and Anieli
10 July 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - absolutorium dla Wójta

29.06.2020

W dniu 26 czerwca 2020 odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. Sesja ta była bardzo ważna, gdyż udzielono na niej Wójtowi Gminy Potęgowo Dawidowi Litwinowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas sesji absolutoryjnej Rada rozpatruje raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W tym temacie radni mogą zabrać głos bez ograniczeń czasowych.

Na sesji Wójt przedstawił raport, a po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Radni, zgodnie z przepisami, podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania.

W dalszej części obrad nastąpiło przedstawienie przez panią Skarbnik Ewę Walitów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.

Najważniejsze informacje na temat budżetu w 2019 r.:

- dochody wykonano w 99,5%, w tym dochody bieżące 102,1 %, dochody majątkowe 79,3%;

- wydatki wykonano w 97,5%, w tym wydatki bieżące 97,8%, wydatki majątkowe 96,6%;

- deficyt budżetu wyniósł 1.400.735,03 zł;

- dług publiczny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 16.228.499,69 zł;

- na koniec 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Czerwiński odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Potęgowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Ocena dokonana została przy uwzględnieniu kryterium legalności, celowości i gospodarności.

Trzynastu obecnych Radnych Gminy Potęgowo na czele z Przewodniczącym Waldemarem Zientarskim jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. To duży sukces i satysfakcja dla Wójta i jego zespołu. Przewodniczący Rady złożył Wójtowi gratulacje, a Wójt podziękował radnym za owocną współpracę.

 

Podczas sesji zostało również przedstawione przez panią zastępcę Wójta Annę Boniecką sprawozdanie z 2019 roku z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2015-2022.

Na sesji podjęto także inne uchwały:

- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Potęgowo na rok szkolny 2020/2021.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2020 rok.

- zmieniającą Uchwałę Nr XXI/188/2020 Rady Gminy Potęgowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skórowo Nowe i fragmentu obrębu Nieckowo, w gminie Potęgowo, polegającej na włączeniu do granic opracowania działek ewidencyjnych zlokalizowanych w obrębie Głuszynko.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020 - 2036.

Na zakończenie zgłoszono wolne wnioski i interpelacje, po czym wszyscy obecni stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

K. Kozioł

 

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

XXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - absolutorium dla Wójta

Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie

Projektujemy termomodernizację budynku Szkoły w Łupawie

Remonty dróg gminnych w Nieckowie i Grapicach