Name-day: Filipa, Daniela and Anieli
10 July 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla osób kompostujących bioodpady

10.06.2020

19 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 6 września 2019 r. Ustawa nałożyła na samorządy i mieszkańców kolejne wymogi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Art. 6k ust. 4a zobowiązuje radę gminy do podjęcia uchwały zwalniającej w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym kompostujących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Te zmiany ucieszą właścicieli niewielkiej grupy właścicieli nieruchomości, gdyż tylko właścicieli budynków jednorodzinnych.

Na terenie naszej gminy istnieje wiele budynków wielorodzinnych po Państwowych Gospodarstwach Rolnych, w których każdy z właścicieli lokalu mieszkalnego składa  odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele lokali mają warunki ku temu, aby kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Wiele osób zwróciło się do gminy z pytaniem, czy będąc właścicielem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przysługuje im częściowe zwolnienie z opłaty za odpady w związku z kompostowaniem odpadów.

Pismem z dnia 14.05.2020 r. Wójt Gminy Potęgowo zwrócił się z pytaniem do Ministerstwa Klimatu:

„Czy właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych mogą zostać zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy kompostują odpady w przydomowych kompostownikach? Proszę o interpretację zapisu art. 6k ust. 4a w powyższej kwestii.”

W dniu 27.05.2020 r. do Urzędu Gminy w Potęgowie wpłynęła odpowiedź z ministerstwa o następującej treści:

„ Szanowny Panie Wójcie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli lokalów w budynku wielolokalowym (znak: CPO.6232.15.2020) informuję, że umożliwienie zastosowania ww. zwolnienia w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi mogłoby skutkować niedopełnieniem obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym budynków mieszkalnych. Ponadto umiejscowienie kompostowników przy zabudowach wielolokalowych mogłoby spotkać się
z niezadowoleniem niektórych mieszkańców.

Niemniej jednak, mając na uwadze rozwój technologii domowego kompostowania bioodpadów, zastosowanie rozwiązań w zakresie zwolnienia z części opłaty również dla mieszkańców innych nieruchomości będzie w przyszłości analizowane.

Z poważaniem

Marzena Berezowska

Zastępca Dyrektora

Departamentu Gospodarki Odpadami”

Mając powyższe na uwadze informujemy, iż zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów przysługuje tylko i wyłącznie właścicielom budynków jednorodzinnych.

W takim przypadku należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklarację należy złożyć  w Urzędzie Gminy w Potęgowie, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo w sekretariacie pok. 14-15 lub w pok. 29.

Druki deklaracji dostępne są w urzędzie oraz na stronie internetowej www.potegowo.pl (zakładka EKOLOGIA ODPADY) i www.bip.potegowo.pl (zakładka: Pliki do pobrania)

W razie pytań kontakt tel. 59 841 69 43

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

XXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - absolutorium dla Wójta

Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie

Projektujemy termomodernizację budynku Szkoły w Łupawie

Remonty dróg gminnych w Nieckowie i Grapicach