Name-day: Henryka, Anny and Włodzimierza
15 July 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Obowiązek rejestracji podmiotów do bazy BDO do końca 2019 r

04.12.2019

Drogi przedsiębiorco!

Obowiązek rejestracji podmiotów do bazy BDO do końca 2019 r. !

 

Rejestr BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – kto wpis uzyskać powinien?

 

            Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu albo ze względu na miejsce wykonywania działalności. Wpisu dokonuje się na wniosek lub z urzędu. Według obowiązującego stanu prawnego, marszałek województwa wpisuje z urzędu do rejestru posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, koncesję na podziemne składowanie odpadów,
a także podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

           Dokonując wpisu do rejestru, marszałek województwa tworzy indywidualne konto w BDO i zawiadamia podmiot o aktywacji konta, podając przy tym identyfikator (login) i hasło dostępu do konta. Dokonując wpisu, marszałek nadaje także indywidualny numer rejestrowy.

 

Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ:

 1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
 2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 3. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Obowiązkowi wpisu do REJESTRU NA WNIOSEK podlegają przedsiębiorcy:

 1. z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  a) będący organizacjami odzysku opakowań,
  b) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  – odpadów opakowaniowych,
  – produktów w opakowaniach,
  c) eksportujący:
  – odpady opakowaniowe,
  – opakowania,
  – produkty w opakowaniach,
  d) prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  e) wprowadzający opakowania,
  f) wprowadzający produkty w opakowaniach,
  g) organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.
 2. z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
  a) wprowadzający baterie lub akumulatory
  b) prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  c) podmioty pośredniczące;
 3. z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  a) wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
  b) zbierający zużyty sprzęt,
  c) prowadzący zakład przetwarzania,
  d) organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  e) prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
  f) prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  a) wprowadzający na terytorium kraju produkty,
  b) prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  c) organizacje odzysku,
  d) dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych
  z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 5. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji :
  a) wprowadzający pojazdy,
  b) prowadzący punkty zbierania pojazdów,
  c) prowadzący stacje demontażu,
  d) prowadzący strzępiarki;
 6. z zakresu ustawy o odpadach:
  a) posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt. 2 i 3,
  b) transportujący odpady,
  c) sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt. 1 i 3 lub z urzędu,
  d) prowadzący zakłady recyklingu statków,
  e)wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2.

Wniosek o wpis do rejestru składa się poprzez wypełnienie formularza rejestrowego  zamieszczonego na stronie https://bdo.mos.gov.pl/web/ i wysłanie wersji papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województw Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Prowadzenie działalności z zakresu gospodarki odpadami bez wymaganego wpisu do rejestru, obarczone jest sankcją karną w postaci administracyjnej kary pieniężnej. Kara ta wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

W razie pytań i problemów z wypełnieniem wniosku zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego:

tel. (58) 32 68 651

tel. (58) 32 68 474

tel. (58) 32 68 671

tel. (58) 32 68 668

tel. (58) 32 68 680

tel. (58) 32 68 469     

 

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Przebudowa budynku Przedszkola w Łupawie - podpisana umowa...

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w...

XXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - absolutorium dla Wójta

Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie