Name-day: Elwiry, Diany and Heleny
13 August 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XVI sesja Rady Gminy Potęgowo

27.11.2019

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Potęgowo. Gościli na niej prymusi z naszych gminnych szkół. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Potęgowo Waldemarem Zientarskim wręczyli stypendia naukowe i artystyczne najlepszym uczniom.

W tym roku przyznano 13 stypendiów za rok szkolny 2018/2019 w łącznej wysokości 15.590,00 zł – 10 stypendiów naukowych po 140,00 zł miesięcznie i 3 stypendia artystyczne     w wysokości 530,00 zł jednorazowo.

Stypendyści (uczniowie i absolwenci) ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie:

- naukowe: Celban Wiktoria, Ikała Kacper, Jastrzębska Dominika, Krasowska Paulina, Machola Mateusz, Müller Jan, Piołunkowska Martyna, Siniawski Filip, Szewczyk Hubert,

- artystyczne: Krasowska Daria, Zamęcka Alicja

Stypendyści (uczniowie i absolwenci) ze Szkoły Podstawowej w Łupawie:

- naukowe: Pokultinis Natalia

- artystyczne: Wiczkowska Antonina.

Stypendia Wójta Gminy Potęgowo zostały zapoczątkowane w 2015r. Dokładnie 28.10.2015r. Rada Gminy Potęgowo podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Potęgowo a następnie uchwałę dotyczącą określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami gminy Potęgowo.

W chwili obecnej po zmianie przepisów przyznajemy stypendia dzieciom pobierającym naukę na terenie Gminy Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendia przyznawane są uczniom klas gimnazjalnych (ostatni raz w tym roku) i szkoły podstawowej (klasy V-VIII) za:

- wyniki w nauce - za okres 10 miesięcy danego roku szkolnego tj. od września do końca czerwca,

- osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia sportowe – jednorazowo.

Pierwsze stypendia zostały przyznane w 2016r. za rok szkolny 2015/2016 w łącznej wysokości 7.800,00 zł – przyznano 7 stypendiów naukowych po 90,00 zł miesięcznie i 3 stypendia artystyczne w wysokości 500,00 zł jednorazowo.

W roku 2017 przyznano 27 stypendiów za rok szkolny 2016/2017 w łącznej wysokości 24.690,00 zł – 10 stypendiów naukowych po 150,00 zł miesięcznie i 17 stypendiów artystycznych po 570,00 zł jednorazowo.

W roku 2018 przyznano 15 stypendiów za rok szkolny 2017/2018 w łącznej wysokości 19.710,00 zł – 12 stypendiów naukowych po 150,00 zł miesięcznie, 2 stypendia sportowe  i 1 artystyczne w wysokości 570,00 zł jednorazowo.

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin pogratulował uczniom i ich rodzicom szczególnych osiągnięć.

           

Na sesji przedstawiono następujące informacje:

Komendant Komisariatu Policji w Główczycach Adam Szerszeń - o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Potęgowo za trzy kwartały 2019 roku -

Dyrektorzy szkół - o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2018/2019.

 

Podjęto następujące uchwały:

1) w sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Potęgowo.

2) w sprawieuchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok.

3) w sprawiestatutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

4) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

5) w sprawie zmiany uchwały Nr X/101/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Potęgowo.

6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo.

7) w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej  na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek granica gminy-Grapiczki-Grapice-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 .

8) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w obrębie Darżyno, w gminie Potęgowo.

10) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości.

11) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2019 rok.

12) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034.

 

Nawiązując do jednej powyższych uchwał, informujemy, że planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1142G odcinek granica gminy-Grapiczki-Grapice-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G” , długość ok. 4 km. Wkład budżetu państwa, w ramach utworzonego Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024, będzie wynosił 80%, Powiatu Słupskiego 10%, Gminy Potęgowo 10%. Stosowne środki zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Potęgowo na rok 2021.

Uchwalony też został kolejny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w naszej Gminie - dla terenów inwestycyjnych w obrębie Darżyno, w gminie Potęgowo. Obszar ten jest w sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej i ze względu na wprowadzone w 2016 r. ograniczenia zabudowy w strefie oddziaływania wiatraków, należało opracować taki plan, tak aby możliwa była zabudowa mieszkaniowa. Poza tym plan ustala spójne zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenów objętych jego granicami, a jego ustalenia w zakresie dopuszczonych funkcji mają przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzennych, wynikających z lokalizacji obok siebie inwestycji wzajemnie się wykluczających i negatywnie na siebie oddziaływujących.

Informujemy też, ze na mocy podjętej przez radnych uchwały zostanie wystosowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek w sprawie zniesienia nazw miejscowości, nie występujących w zapisach meldunkowych i dokumentach urzędowych od 1970 r., tj.: Rzechcinko, Wygrąż, Żochówko, Łupawa Przydroże.

  K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 2020

Rozpoczynamy budowę infrastruktury kajakowej na rzece...

Kontynuacja przebudowy drogi gminnej Łupawa – Dąbrówno -...

Przebudowa budynku Przedszkola w Łupawie - podpisana umowa...

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w...