Name-day: Juliusza, Jana and Magdaleny
27 May 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zagrożenia związane z nielegalnym opróżnianiem szamb

05.11.2019

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.)  każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami. Nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców powyższych przepisów należy do obowiązków organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

 Zgodnie z art. 6 ustęp 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Gminy mają obowiązek kontrolować posiadanie umów i dowodów uiszczenia opłat za usługi w zakresie opróżniania szamb, a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł umowy, wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala wysokość opłaty za wywóz nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości i zleca realizację zadania uprawnionemu podmiotowi.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Każdy właściciel szamba powinien mieć świadomość, że odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych i stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii i wirusów bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Jeśli wylewasz szambo na swoją działkę, to masz te bakterie w swoim najbliższym otoczeniu: w glebie, wodzie, na roślinach, warzywach itp. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt! Charakterystyczne dla zatrucia bakterią
E. coli objawy to kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty, krew lub śluz w kale. U niektórych osób dochodzi też do uszkodzenia nerek, płuc oraz mózgu i serca, co może doprowadzić nawet do zgonu. Objawy zakażenia salmonellą to bóle brzucha, gorączka, silna biegunka, nudności i wymioty. Człowiek bardzo szybko opada z sił i nie jest w stanie nawet chodzić. Starsze osoby i dzieci mogą się odwodnić, więc często konieczna bywa hospitalizacja. Poza zagrożeniem bakteriologicznym ścieki z szamb zawierają pochodzące z detergentów fosforany i azotany, które dostają się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie i mineralizację wody. Woda staje się twarda, zaczyna się pienić.

Na terenie gminy Potęgowo występuje bardzo duże zagrożenie skażenia wód podziemnych przez ścieki z szamb. W ostatnich latach wielokrotnie dochodziło do skażenia mikrobiologicznego gminnych wodociągów w miejscowościach, w których brak jest zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Każdorazowe wystąpienie bakterii w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga zamknięcia wodociągu na kilkadziesiąt godzin oraz dezynfekcji ujęcia i sieci, przez co stanowi bardzo dużą uciążliwość dla wszystkich mieszkańców.

Elwira Szewczyk – Dyrektor ZUP

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Projektujemy termomodernizację budynku Szkoły w Łupawie

Remonty dróg gminnych w Nieckowie i Grapicach

Dotacje na realizację zadań publicznych w Gminie Potęgowo

Konferencja „Czyste powietrze od źródła do odbiorcy –...