Name-day: Bartłomieja, Franciszka and Łukasza
17 February 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XII sesja Rady Gminy Potęgowo

05.09.2019

W dniu 05.09.2019 odbyła się XII  Sesja Rady Gminy Potęgowo, którą poprowadził Przewodniczący Waldemar Zientarski.

Po przyjęciu spraw organizacyjnych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. W tym punkcie obrad poruszono temat pożaru, który miał miejsce w dniu 2 września w Karżnicy i jego skutków. Zarówno Wójt Gminy, jak i Przewodniczący Rady Gminy złożyli podziękowania strażakom naszych gminnych jednostek pożarniczych, którzy podczas akcji gaszenia spisali się na medal. Wyrażono podziw dla ich profesjonalizmu. Panowie zaapelowali również o pomoc dla rodzin pogorzelców, która już płynie ze strony mieszkańców, pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych i radnych.  

 

Podjęto następujące uchwały:

1)       w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Potęgowie opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie    i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.

2)       w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli      i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.

3)       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w sprawie zasad pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Potęgowo na dzieci będące mieszkańcami innych Gmin, które uczęszczają do żłobka znajdującego się na terenie Gminy Potęgowo.

4)       w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Potęgowie oraz oddziały przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.

5)       w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.

6)       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Potęgowo na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

7)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. nieruchomości zlokalizowanych we wschodniej części obrębu Poganice, w gminie Potęgowo.

8)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części obrębów Grapice i Głuszynko, obejmujących zwarte obszary zabudowy oraz rolniczą przestrzeń produkcyjną, w gminie Potęgowo.

9)       w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

10)    w sprawie ustalenia zasad udostępniania sal sportowych, sal komputerowych i innych pomieszczeń szkolnych/przedszkolnych w Gminie Potęgowo.

11)    w sprawie  udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Potęgowo.

12)    w sprawie udzielenia przez Gminę Potęgowo dla Akademii Pomorskiej dotacji celowej na realizację projektu partnerskiego pn.:”Akademia Przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

13)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego.

14)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2019 rok.

15)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034.

Na skutek podjętych uchwał między innymi:

- została zapewniona dotacja dla OSP na wykonanie zadania: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, w tym dla OSP Potęgowo 4.213,00 zł, dla OSP Łupawa 10.500,00 zł. Pieniądze te będą przeznaczone na zakup sprzętu dla strażaków w celu skutecznego wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

- zapewniono pomoc finansową Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w roku 2019, w kwocie 6.403,00 zł, w celu uruchomienia nowych linii komunikacyjnych. O funkcjonowaniu nowych linii napiszemy niebawem, po podpisaniu stosownej umowy.

Po przyjęciu uchwał dyrektorzy szkół i przedszkola przedstawili stan przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2019/2020.

Miłym punktem sesji było złożenie Przez Wójta Gminy Potęgowo i Przewodniczącego rady Gminy Potęgowo gratulacji z tytułu zajęcia trzeciego miejsca w plebiscycie „Hipokrates 2019” kategoria „pielęgniarka” pani radnej Teresie Mazur.

Na zakończenie zgłoszone zostały przez radnych wolne wnioski.

 K.Kozioł

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Absolutorium dla Zarządu OSP Potęgowo za 2019 rok

Odbiór końcowy na ul. Szerokiej w Potęgowie

Walentynkowy dzień Babci i Dziadka

Stan zaawansowania budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie

Zimowe szaleństwo w Czarnej Górze