Imieniny: Bogusława, Elżbiety i Krzysztofa
23 Wrzesień 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Rekrutacja 2023/24 - formularze

Wnioski i niezbędne dokumenty można pobrać w sekretariatach placówek lub ze strony.

 • Szkoła Podstawowa w Potęgowie w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. kontaktowy 59 811 53 21, e-mail sekretariat@zspotegowo.pl
 • Szkoła Podstawowa w Skórowie w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. kontaktowy 59 811 51 68, e-mail sekretariat@spopskorowo.pl
 • Przedszkole w Potęgowie w godzinach od 6.30 do 16.30 , tel. kontaktowy 59 811 50 61, e-mail  przedszkolepotegowo@vp.pl
 • Szkoła Podstawowa w Łupawie w godzinach od 7 do 15, tel. kontaktowy 59 846 35 06 lub 59 845 35 66, e-mail szkolalupawa@wp.pl  

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariatach placówek. 

Szkoła Podstawowa w Skórowie + oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa w Potęgowie + oddział przedszkolny

Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I i przyjęciu do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub pobrać tutaj: 

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I składają tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2022/2023 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania w oddziale przedszkolnym i wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub pobrać tutaj:

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2022/2023 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Szkoła Podstawowa w Łupawie + oddział przedszkolny

Przedszkole w Potęgowie

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W terminie od 30.01.2023r. do 06.02.2023r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu - w roku szkolnym 2023/2024.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Potęgowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 14 grudnia 2018 r.

l.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

Aktywność zawodowa rodziców.

oboje rodzice pracują  (wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują w systemie stacjonarnym, w tym rodzic samotnie wychowujący)

4 pkt

oświadczenie rodziców, złożone  z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

2.

Aktywność zawodowa rodziców:

jedno z rodziców pracuje (wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiuje w systemie stacjonarnym)

3 pkt

oświadczenie rodzica, złożone z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

3.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu przekraczająca 5 godzin

za każdą dodatkową godzinę 3 pkt 

wniosek o przyjęcie do przedszkola

4.

Rodzeństwo kandydata w danym roku szkolnym jest wychowankiem danego przedszkola lub aplikuje w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola

2 pkt

oświadczenie rodzica, złożone z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

Zgodnie z zarządzeniem 9/2023 z dnia 10.01.2023r. Wójta Gminy Potęgowo ustalono następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola w Potęgowie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie i Szkole Podstawowej w Potęgowie na rok szkolny 2023/2024:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym

 

od 30.01.2023r.

do 06.02.2023r.

 

--

 

2

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 14.02.2023 r.

do 28.02.2023 r.

 

od 12.04.2023r.

do 19.04.2023r.

 

3

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

od 01.03.2023r.

do 02.03.2023r.

 

od 20.04.2023r.

do 21.04.2023r.

 

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

 

03.03.2023r.

 

24.04.2023r.

 

5

potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 06.03.2023r.

do 13.03.2023r.

od 25.04.2023r.

do 10.05.2023r.

 

6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

 

15.03.2023r.

 

15.05.2023r.

 

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców, które należy złożyć w terminie od 30.01.2023 r. do 06.02.2023 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w uchwale Nr III/19/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Rady Gminy Potęgowo:

 1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 3 punkty,
 2. kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczęszczał do oddziału przedszkolnego, bądź przedszkola w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 5 punktów,
 3. kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 4 punkty,
 4. w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 punkty,
 5. przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 5 punktów.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo na rok szkolny 2023/2024 mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół zostały określone w Zarządzeniu Wójta Gminy Potęgowo nr 10/2023 z dnia 10.01.2023r.

 

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1

składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, w obwodzie szkoły, której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I

 od 30.01.2023r. 

do 06.02.2023r.

 

--

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół:

 

Lp.

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 14.02.2023 r.

do 28.02.2023 r.

od 12.04.2023r.

do 19.04.2023r.

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2023r.

do 02.03.2023r.

od 20.04.2023r. 

do 21.04.2023r.

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.03.2023r

24.04.2023r.

4

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 06.03.2023r.

do 13.03.2023r.

od 25.04.2023r.

do 10.05.2023r.

5

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

15.03.2023r.

15.05.2023r.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Dożynki Gminno-Parafialne w Malczkowie

Wakacyjne remonty w szkołach Gminy Potęgowo - Przedszkole

Wakacyjne remonty w szkołach Gminy Potęgowo - SP w Łupawie

Wakacyjne remonty w szkołach Gminy Potęgowo - SP w Skórowie

Wakacyjne remonty w szkołach Gminy Potęgowo - SP w Potęgowie