Imieniny: Luizy, Włodzmierza i Zuzanny
11 Sierpień 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Rekrutacja 2022/23 - formularze

Wnioski i niezbędne dokumenty można pobrać w sekretariatach placówek lub ze strony.

 • Szkoła Podstawowa w Potęgowie w godzinach od 8 do 15, tel. kontaktowy 59 811 53 21
 • Przedszkole w Potęgowie w godzinach od 6.30 do 16.30 , tel. kontaktowy 59 811 50 61, e-mail przedszkolepotegowo@vp.pl
 • Szkoła Podstawowa w Łupawie w godzinach od 7 do 15, tel. kontaktowy 59 846 35 06 lub 59 845 35 66

 

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariatach placówek.

Szkoła Podstawowa w Skórowie + oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa w Potęgowie + oddział przedszkolny

Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I i przyjęciu do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub pobrać tutaj: 

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I składają tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2021/2022 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

 

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania w oddziale przedszkolnym i wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub pobrać tutaj:

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2021/2022 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

 

Szkoła Podstawowa w Łupawie + oddział przedszkolny

 

Przedszkole w Potęgowie


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W terminie od 09.05.2022r. do 16.05.2022r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu - w roku szkolnym 2022/2023.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Potęgowo.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 14 grudnia 2018 r.

l.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

Aktywność zawodowa rodziców.

oboje rodzice pracują  (wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują w systemie stacjonarnym, w tym rodzic samotnie wychowujący)

4 pkt

oświadczenie rodziców, złożone  z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

2.

Aktywność zawodowa rodziców:

jedno z rodziców pracuje (wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiuje w systemie stacjonarnym)

3 pkt

oświadczenie rodzica, złożone z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

3.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu przekraczająca 5 godzin

za każdą dodatkową godzinę 3 pkt 

wniosek o przyjęcie do przedszkola

4.

Rodzeństwo kandydata w danym roku szkolnym jest wychowankiem danego przedszkola lub aplikuje w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola

2 pkt

oświadczenie rodzica, złożone z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

(AKTUALIZACJA 28.04)

Zgodnie z zarządzeniem 69/2022 z dnia 31.03.2022r. i 88/2022 z dnia 27.04.2022r. Wójta Gminy Potęgowo ustalono następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola w Potęgowie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie i Szkole Podstawowej w Potęgowie na rok szkolny 2022/2023:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1

składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym

 

od 09.05.2022r.

do 16.05.2022r.

 

--

 

2

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                      w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 24.05.2022 r.

do 07.06.2022 r.

 

od 19.07.2022r.

do 25.07.2022r.

 

3

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                   o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

od 08.06.2022r.

do 09.06.2022r.

 

od 26.07.2022r.

do 27.07.2022r.

 

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                      i kandydatów niezakwalifikowanych

 

10.06.2022r.

 

28.07.2022r.

 

5

potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 13.06.2022r.

do 20.06.2022r.

od 29.07.2022r.

do 05.08.2022r.

 

6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                                     i kandydatów nieprzyjętych

 

 

22.06.2022r.

 

10.08.2022r.

 

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców, które należy złożyć w terminie od 01.04.2022 r. do 08.04.2022 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący tu należałoby wstawić plik uchwały Nr III/19/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Rady Gminy Potęgowo:

 1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 3 punkty,
 2. kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczęszczał do oddziału przedszkolnego, bądź przedszkola w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 5 punktów,
 3. kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 4 punkty,
 4. w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 punkty,
 5. przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 5 punktów.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo na rok szkolny 2022/2023 mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół zostały określone w Zarządzeniu Wójta Gminy Potęgowo nr 34/2022 z dnia 31.01.2022r.

 

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1

składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, w obwodzie szkoły, której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I

 od 01.04.2022r.  do 08.04.2022r.

 

--

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół:

 

Lp.

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 20.04.2022 r.

do 06.05.2022 r.

od 21.06.2022r.

do 30.06.2022r.

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 09.05.2022r.

do 10.05.2022r.

od 01.07.2022r. 

do 04.07.2022r.

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.05.2022r

05.07.2022r.

4

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12.05.2022r.

do 19.05.2022r.

od 06.07.2022r.

do 13.07.2022r.

5

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23.05.2022r.

15.07.2022r.

 
 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Pożegnanie Sekretarza Gminy Potęgowo

Wkrótce rozbudowa sieci wodociągowej "Za torami"...

Wkrótce rozbudowa sieci wodociągowej "Za torami"...

Integracja grupy wsparcia opiekunów osób z...

Festyn rybny w Gminie Potęgowo 2022

Już wkrótce nowy ciągnik dla Zakładu usług Publicznych w...