Imieniny: Bartosza, Norberta i Sabiny
05 Grudzień 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Rekrutacja 2021/22 - formularze

Wnioski i niezbędne dokumenty można pobrać w sekretariatach placówek lub ze strony. Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły a w przypadku Przedszkola w Potęgowie wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się na zewnątrz budynku bądź przekazać pracownikom przedszkola.

 • Szkoła Podstawowa w Potęgowie w godzinach od 8 do 15, tel. kontaktowy 59 811 53 21
 • Przedszkole w Potęgowie w godzinach od 6.30 do 16.30 , tel. kontaktowy 59 811 50 61, e-mail przedszkolepotegowo@vp.pl
 • Szkoła Podstawowa w Skórowie w godzinach od 8 do 13, tel. kontaktowy 59 811 51 68 lub bezpośredni kontakt z dyrektorem panią Agnieszką Fir tel. 510 109 422
 • Szkoła Podstawowa w Łupawie w godzinach od 7 do 15, tel. kontaktowy 59 846 35 06 lub 59 845 35 66

Wnioski należy składać w sekretariatach placówek.

Szkoła Podstawowa w Potęgowie + oddział przedszkolny

Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I i przyjęciu do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub pobrać tutaj:

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Wnioski o kontynuację edukacji w klasie I składaja tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania w oddziale przedszkolnym i wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub pobrać tutaj:

Wniosek po pobraniu należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie w ww. godzinach.

Uwaga! Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składaja tylko rodzice dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

Szkoła Podstawowa w Łupawie + oddział przedszkolny

Przedszkole w Potęgowie

Szkoła Podstawowa w Skórowie + oddział przedszkolny

 


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W terminie od 01.02.2021r. do 08.02.2021r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu - w roku szkolnym 2021/2022.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 1. niepełnosprawność kandydata;
 2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

14 grudnia 2018 r. Rada Gminy Potęgowo podjęła uchwałę Nr III/20/2018 w sprawie określenia kryteriów naboru  do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Potęgowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria są następujące:

l.p.

                       Kryteria

  Liczba punktów

               Dokumenty niezbędne

                   do potwierdzania

                         kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata w danym roku szkolnym jest wychowankiem danego przedszkola lub aplikuje w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola

        2 pkt

oświadczenie rodzica, złożone                       z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

2.

Aktywność zawodowa rodziców.

oboje rodzice pracują  (wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują w systemie stacjonarnym, w tym rodzic samotnie wychowujący)

        4 pkt

oświadczenie rodziców, złożone                     z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

3.

Aktywność zawodowa rodziców:

jedno z rodziców pracuje

(wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiuje w systemie stacjonarnym)

        3 pkt

oświadczenie rodzica, złożone                      z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola

4.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu przekraczająca 5 godzin

za każdą dodatkową godzinę 3 pkt

 

wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 26.01.2021r. Wójta Gminy Potęgowo ustalono następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Przedszkola w Potęgowie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Skórowie, Szkole Podstawowej w Łupawie i Szkole Podstawowej w Potęgowie na rok szkolny 2021/2022:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin                        w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                            w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1

składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego                                     w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym

 

od 01.02.2021r.

do 08.02.2021r.

 

--

 

2

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                      w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 15.02.2021 r.

do 26.02.2021 r.

 

od 19.04.2021r.

do 30.04.2021r.

 

3

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 

od 01.03.2021r.

do 02.03.2021r.

 

od 04.05.2021r.

do 05.05.2021r.

 

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 

03.03.2021r.

 

06.05.2021r.

 

5

potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, 

od 04.03.2021r.

do 12.03.2021r.

od 07.05.2021r.

do 14.05.2021r.

 

6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

16.03.2021r.

 

19.05.2021r.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 01.02.2021 r. do 08.02.2021 r.

Terminy rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo określa Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 26.01.2021r.                         w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                      w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo na rok szkolny 2021/2022 mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin                       w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                               w postępowaniu uzupełniającym

 

1

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 15.02.2021 r.                  do 26.02.2021 r.

 

od 19.04.2021r.               do 30.04.2021r.

 

 

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 

od 01.03.2021r.                do 02.03.2021r.

 

od 04.05.2021r.                do 05.05.2021r.

 

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

03.03.2021r.

 

06.05.2021r.

 

4

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 04.03.2021r.               do 12.03.2021r.

od 07.05.2021r.                 do 14.05.2021r.

 

5

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

16.03.2021r.

 

19.05.2021r.

 

14 grudnia 2018 r. Rada Gminy Potęgowo podjęła uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.

Kryteria są następujące:    

1)      rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 3 punkty,

2)     kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczęszczał do oddziału przedszkolnego, bądź przedszkola w tej miejscowości, w której znajduje się szkoła – 5 punktów,

3)     kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 4 punkty,

4)     w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność– 3 punkty,

5)     przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 5 punktów.

 


 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...

Zakończona budowa wiaty w miejscowości Węgierskie

Zakończona przebudowa drogi w Nowej Dąbrowie

Podsumowanie konkursu plastycznego pn. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

XXXVII sesja Rady Gminy Potęgowo