Imieniny: Eweliny, Jana i Pawła
26 Maj 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Potęgowo

 
W dniu 28.10.2014r. Wójt Gminy Potęgowo podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-221/13-00 na realizację zadania pn; " Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Potęgowo".  Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania w wysokości 37 400,00 zł tj. 85% kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania to jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Potęgowo. Koszt całkowity zadania wyniósł 44 000,00 zł.

CELEM PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020 i określenie kierunków działań na terenie Gminy Potęgowo do roku 2030 przyczyniających się do:  redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej źródeł odnawialnych,  redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej. Wdrożenie zadań przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców, prowadzi do rozwoju lokalnej, innowacyjnej i energooszczędnej gospodarki . Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest transformacja Gminy Potęgowo w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększa szanse władz publicznych, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych Gminy Potęgowo na uzyskanie dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, w tym, m.in. na: termomodernizację budynków,  modernizację sieci ciepłowniczej, podłączenie do sieci nowych odbiorców ciepła   montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, wymianę kotłów indywidualnych na kotły opalane drewnem o wyższej sprawności,  wymianę środków transportu na bardziej ekologiczne.