Imieniny: Eweliny, Jana i Pawła
26 Maj 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zaproszenie do udziału w projekcie „Kierunek: nowe kwalifikacje!”

Zaproszenie do udziału w projekcie „Kierunek: nowe kwalifikacje!”
06.03.2019

Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. sp. k. z przyjemnością informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Kierunek: nowe kwalifikacje!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowo – edukacyjnej u 50 osób młodych (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, które są niezarejestrowane w urzędach pracy, są bierne zawodowo, nie figurują w publicznych rejestrach, należą do grupy NEET i zamieszkują na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

I) Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych

 • 6 godzin indywidualnego wsparcia dla każdego Uczestnika Projektu – 2 spotkania x 3 godziny
 • Uczestnicy otrzymują: zwrot kosztów dojazdu

II) Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia

 • średnio 120 godzin wsparcia na osobę/grupę (5 grup szkoleniowych) – spotkania 2-3 razy w tygodniu, liczba godzin dziennie od 6 do 8 godzin lekcyjnych w zależności od szkolenia
 • tematyka szkoleń związana będzie z branżami: budowlaną , transportu i spedycji, gastronomi i zakwaterowania, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
 • Uczestnicy otrzymują:
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 6,78 zł / godzina
  • materiały szkoleniowe (np. skrypty lub podręczniki opracowania, ćwiczenia do wykonania),
  • catering (przerwa kawowa i/lub obiad),
  • zwrot kosztów dojazdu

III) Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży

 • czas trwania stażu: 6 miesięcy dla każdego Uczestnika, po 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo (dni robocze), a osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • Uczestnicy otrzymują:
  • badanie lekarskie,
  • stypendium stażowe – 1017,40 zł/miesiąc
  • zwrot kosztów dojazdu

IV) Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

 • 8 godzin indywidualnego wsparcia dla każdego Uczestnika Projektu – 4 spotkania x średnio 2 godziny,
 • Uczestnicy otrzymują: zwrot kosztów dojazdu

W projekcie wziąć udział może każda osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest w wieku 15-29 lat
 • zamieszkuje na terenie województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • jest osobą bierną zawodowo, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (50 osób)

lub

 • należy do jednej z grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (10 osób)

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów:

 • Formularza zgłoszeniowego,
 • Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,
 • Orzeczenia o niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • Oświadczenia określającego status Kandydata na Uczestnika Projektu na rynku pracy (wraz z załącznikami)
 • Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie

Formularz oraz oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki na Uczestnika Projektu. Dokumenty dostępne są na stronie projektu http://nowekwalifikacje.szkoleniawkk.pl w biurze projektu oraz u członków zespołu podczas bezpośrednich spotkań. Osoby niepełnosprawne mają możliwość telefonicznego zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, ponadto pierwszeństwo mają kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu pod numerem telefonu: 512 026 506, e-mail: biuro.gdansk@szkoleniawkk.pl.

Biuro projektu „Kierunek: nowe kwalifikacje!” ul. J. Tuwima 23/6, 76-200 Słupsk

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Events of the day 22 Maj 2019 (środa)
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Dzień Matki i Ojca w Środowiskowym Domu Samopomocy w...

XIV Gminny Konkurs Mistrz Klawiatury

Gminny konkurs kaligraficzny w Potęgowie

Pierwszy częściowy odbiór na ul. Szerokiej w Potęgowie

Uczniowie SP w Potęgowie na rajdzie Pazur Gryfa