Imieniny: Iwony, Michała i Renaty
23 Maj 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Potęgowo – relacja z LIV sesji

29.06.2018

28 czerwca odbyła się LIV sesja Rady Gminy Potęgowo, którą tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski. Była to bardzo ważna sesja, gdyż pod głosowanie poddane zostało udzielenie Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z tytuł wykonania budżetu na 2017 r.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych środków kontroli rady gminy na działalnością Wójta. Wójt przedstawił sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Pozytywne stanowisko w tej sprawie zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Sudołowicz przedstawił wniosek komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z tytuły wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Na uzasadnienie odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

Najistotniejsze informacje dotyczące budżetu:

 • dochody ogółem wykonano w kwocie 33.499.144,45 zł (95,3% planu)
 • wydatki ogółem wykonano w kwocie 36.071.915,12 zł (93,2 % planu)
 • deficyt budżetu wyniósł 2.572.770,67 zł
 • dług publiczny na koniec 2017 r. wyniósł 11.306.037,41 zł.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Na sesji radni Gminy Potęgowo jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, za co Wójt Gminy podziękował radnym, a także wszystkim współpracownikom.

Program sesji obejmował także inne sprawy.

Został przedstawiona informacja o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potęgowo. Opracowany jest już projekt tego dokumentu i zostanie on przekazany do Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie Iwona Gierke przedstawiła sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Potęgowo na lata 2016-2025 za rok 2017.

Oprócz zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Radni podjęli też inne uchwały:

 1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2018 rok,
 2. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania  wody       i odprowadzania ścieków na terenie gminy Potęgowo,
 3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Potęgowo,
 4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2018-2034,
 5. w sprawie określenia na terenie Gminy Potęgowo odstępstw od zakazu spożywania napojów    alkoholowych w określonym miejscu publicznym,
 6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Potęgowo.

Na skutek uchwalonych zmian w budżecie do realizacji wprowadzono nowe zadania:

 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupawa do dz. nr 179/11; długość sieci 200 mb; szacowany koszt inwestycji ok. 28.000 zł wraz z dokumentacją projektową, wykonanie w 2018 r.;
 • roboty dodatkowe do zadania Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potęgowie w zakresie monitoringu; koszt ok. 8 tys. zł;
 • remont dachu Domu Ludowego w Żochowie, koszt 30 tys. zł;
 • rozbudowa Domu Ludowego w Żochowie (pomieszczenie kotłowni), wykonanie projekt – koszt ok. 10 tys. zł.

Na sesji wystąpił tez przedstawiciel Państwowej Straży Łowieckiej, który wręczył dyplom i nagrodę radnemu Witoldowi Krakowiakowi za współpracę i zaangażowanie w działalność wspierającą strażników PSŁ w zakresie ochrony zwierzyny.

Po zgłoszeniu interpelacji i wolnych wniosków sesję zakończono.

KK

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
Events of the day 4 Październik 2018 (czwartek)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Events of the day 14 Październik 2018 (niedziela)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Events of the day 28 Październik 2018 (niedziela)
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Pierwszy częściowy odbiór na ul. Szerokiej w Potęgowie

Uczniowie SP w Potęgowie na rajdzie Pazur Gryfa

VII Gminny Konkurs Historyczny "1 z 10"

Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Łupawie

Ogólnopolska akcja bicia rekordu czytania na przerwie