Imieniny: Magdaleny, Mileny i Józefa
22 Lipiec 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Ogłoszenie Wójta Gminy Potęgowo o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2019

12.01.2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Potęgowo o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2019


 

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

 zgłoszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty działalności pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez Gminę Potęgowo na 2019r.

 1. I. Informacje ogólne:
 2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 450) Gmina Potęgowo zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania osób na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ww. ustawy na rok 2019.
 3. Celem niniejszego ogłoszenia jest nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty działalności pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  1. II.  Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 4. mają doświadczenie w zakresie przygotowywaniu wniosków o dotację i/lub realizacji projektów
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
  1. III.             Termin zgłoszenia kandydatów upływa 14 stycznia 2019r.
  2. IV.             Kandydatury należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Potęgowie, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pokój nr 30.

 

                                                                                                Potęgowo, dn. 28.12.2018r.

 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………

Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata …………………………………………………………

Adres organizacji zgłaszającej kandydata ………………………………….………………………

Nr KRS lub innego właściwego rejestru ……………………………………………………………

Osoba zgłaszająca (imię i nazwisko, funkcja) ………………………….……………………………

Kontakt ze zgłoszonym kandydatem (adres, e-mail, nr tel.) …………………………………………

 

………………………………………
      (pieczęć i podpis osoby zgłaszającej)

 

Oświadczenie:

 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
 2. Oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz                      że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, dotyczącej rozpatrywania ofert.

 

      ………………………………………….…
(czytelny podpis osoby zgłaszanej do komisji konkursowej)

 

 

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Gmina Potęgowo nagrodzona za działania senioralne....

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Grąbkowo - Runowo

Partnerstwo Gminy Potęgowo z Miastem i Gminą Radków

X sesja Rady Gminy Potęgowo. Absolutorium dla Wójta

Wyjazd uczniów SP w Potęgowie do Karlskrony

Biegi podczas XV Festynu Rodzinnego w Łupawie