Imieniny: Iwony, Michała i Renaty
23 Maj 2019

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie

Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie
13.12.2018

Zawiadomienie

Wójta Gminy Potęgowo

o dodatkowym naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/417/2018 z dnia 4.10.2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018r. poz. 4291) Wójt Gminy Potęgowo ogłasza dodatkowy nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie.

  1. Gminna Rada Seniorów w Potęgowie, zwana dalej „Radą” jest organem konsultacyjnym, doradczym i  inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji polityki senioralnej. Jej celem jest reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy Potęgowo.
  2. Rada liczy 7 członków i działa na terenie Gminy Potęgowo.
  3. W skład Rady wchodzą:

1)      przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 10 osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Potęgowo, z zastrzeżeniem, iż poparcia można udzielić nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady,

2)      przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, wyznaczeni przez te podmioty spośród swoich członków lub innych mieszkańców Gminy Potęgowo.

4. Kandydatem na członka Rady może być wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terenie Gminy Potęgowo, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Dodatkowy nabór kandydatów do Rady prowadzony będzie w  okresie od dnia 13.12.2018r. do dnia 19.12.2018r.

6. Zgłaszanie kandydatów do Rady  odbywa się za pomocą  formularzy zgłoszeniowych stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 185/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 22.11.2018r.

7. Formularze zgłoszeniowe udostępnia się w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo,  pok. nr 14, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13 oraz na stronie internetowej www.potegowo.pl  i www.gopspotegowo.pl.

8. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo,  pok. nr 14, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie”. W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu. Zgłoszenie złożone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

9. Informacja Wójta Gminy Potęgowo  o wyborze i składzie Rady zamieszczona  zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.potegowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Events of the day 22 Maj 2019 (środa)
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Pierwszy częściowy odbiór na ul. Szerokiej w Potęgowie

Uczniowie SP w Potęgowie na rajdzie Pazur Gryfa

VII Gminny Konkurs Historyczny "1 z 10"

Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Łupawie

Ogólnopolska akcja bicia rekordu czytania na przerwie